MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Integrovaný regionální operační program (IROP) > IROP 1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy

IROP 1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy

Proběhlo:

13. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (IV.)

Text výzvy  (navýšená alokace ke dni 17.2.2022)

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria hodnocení projektů

Kontrolní list FN/P – 13. výzva (schválený ke dni 22.10.2021)

Kontrolní list k věcnému hodnocení – Cyklodoprava (schválený ke dni 22.10.2021)

Kontrolní list k věcnému hodnocení – Bezpečnost dopravy (schválený ke dni 22.10.2021)

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Seznam přijatých projektů do 13. výzvy

Projekty doporučené MAS k financování

Další ukončené výzvy:

Popis opatření:

Za pomoci naplnění tohoto cíle by mělo klesnout využívání automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší.

Podporované aktivity:

1) aktivity realizované v rámci bezepčnosti

Příklad projektu: Projekt přispěje ke zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.

2) Rozvoj cyklodopravy

Příklad projektu: Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy. Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení.

Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras. Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Karta s informacemi k danému opatření.