MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Program rozvoje venkova (PRV) > PRV 3.5 Zemědělská infrastruktura

PRV 3.5 Zemědělská infrastruktura

Popis opatření:

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě.

Podporované aktivity:

-hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest

– obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:

1) zemní a stavební práce včetně přesunů hmot,

2) stavební materiál,

3) nákup, výsadba a zajištění zeleně,

4) zařízení staveniště,

5) nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.);

6) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu;

7) nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Karta s informacemi k danému opatření.