MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Integrovaný regionální operační program (IROP) > IROP 1.2 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání

IROP 1.2 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání

Již proběhlo:

10. Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (III.)

Text výzvy  (navýšená alokace ke dni 10.9.2020)

Text výzvy

Příloha č. 1 výzvy – Kritéria hodnocení projektů

Kontrolní list FN/P – 10. výzva (schválený ke dni 12.12.2019)

Kontrolní list k věcnému hodnocení – 10. výzva (schválený ke dni 12.12.2019)

Obecné dokumenty a informace k výzvám

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře

Seznam přijatých projektů do 10. výzvy

Projekty doporučené MAS k financování

Další ukončené výzvy:

 Popis opatření:
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání 

(podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol)

Podporované aktivity v opatření:

1) Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).

2) Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

Příklad projektu : Rozšíření kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny či mateřské školy za účelem pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů na trh práce. Během realizace projektu budou formou přístavby vybudovány nové třídy, pořízeno vybavení a SVP s cílem posílit integraci dětí. Budou provedeny nezbytné úpravy zázemí MŠ, zařízení péče o děti či dětské skupiny, např. rozšíření šatny, společných prostor, jídelny. Jako doplňková aktivita projektu budou provedeny úpravy venkovního prostranství.

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

1) Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
– v oblastech komunikace v cizích jazycích,
– v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
– ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

2) Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

3) Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

Příklad projektu: Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení. Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné vybavení.

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání:
– v oblastech komunikace v cizích jazycích,
– v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
– ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Příklad projektu: Stavební úpravy prostor pro výuku zájmových kroužků s cílem rozvoje klíčových kompetencí v oblasti techniky u dětí školního věku, jako předpoklad pro jejich budoucí zapojení na trh práce. Součástí projektu budou stavební úpravy místnosti a pořízení vybavení.

Doplňkové aktivity
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady. Podrobný rozpis aktivit bude uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Karta s informacemi k danému opatření.