MAS Radbuza > Výzvy SCLLD 2021+ > Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Alokace MAS Radbuza pro programové období 2021 – 2027 je 64 mil. Kč, přičemž 30 % z této částky nebude k dispozici hned do výzev, ale musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a bude přiděleno až za dobré čerpání (a to nejen naší MAS, ale i ostatních). Přiděleno tedy máme nyní 45 mil. Kč v celkových způsobilých výdajích (CZV) a 36 mil. Kč v dotaci. Dotace je v CLLD vždy 95 %.

Programový rámec IROP

Harmonogram výzev IROP – https://irop.mmr.cz, zde jsou informace o vyhlášení výzev tzv. velkého IROP a nadřazených výzvách CLLD.

Harmonogram výzev MAS v letech – 2023, 2024

Texty výzev MAS Radbuza jsou uveřejněny pod jednotlivými opatřeními vč. navazující dokumentace.

Opatření:

  • 1. DOPRAVA – příjem od 16.5.2024 10:00 h do 22.7.2024 10:00 h
  • 2. KULTURA – příjem od 16.5.2024 10:00 h do 22.7.2024 10:00 h
  • 3. CESTOVNÍ RUCH – příjem od 16.5.2024 10:00 h do 22.7.2024 10:00 h
  • 4. VZDĚLÁVÁNÍ – příjem od 16.5.2024 10:00 h do 22.7.2024 10:00 h 

Dokumenty a informace k výzvám:

Informace o postupu hodnocení a kritériích věcného hodnocení a kritériích závěrečného ověření způsobilosti:

Žadatelé posílají (datová schránka) na MAS pouze formulář projektového záměru (případně další přílohy dle podmínek výzvy). Výzvy MAS budou vyhlášeny pro příjem projektových záměrů minimálně po dobu 2 měsíců. Vzor projektového záměru je součástí výzvy jako jedna z příloh.

Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr je ve věcném hodnocení posuzován Výběrovou komisí MAS Radbuza dle kritérií věcného hodnocení. Kritéria věcného hodnocení jsou součástí výzvy MAS.

Následuje výběr projektových záměrů Výkonnou radou. Vybrány budou projekty, které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží „Vyjádření o souladu projektového záměru se SCLLD MAS Radbuza“. Vyjádření bude vydáno s platností 3 měsíců. Do této doby musí žadatel podat plnou žádost v monitorovacím systému MS21+, jinak pozbývá platnosti.

Projektové záměry, které vybrala Výkonná rada zpracovávají žadatelé do podoby plné žádosti o podporu v MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou následně hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle kritérií pro závěrečné ověření způsobilosti.