MAS Radbuza > NZÚ Light

NZÚ Light

Nabízíme pomoc se založením žádosti a zpracování Odborného posudku.

Pro Vaši orientaci uvádíme stručný přehled základních podmínek programu Nová zelená úsporám Light (výtah ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce):

 • Podpora je určena nejzranitelnějším spoluobčanům v období energetické krize a extrémně vysokých cen energií.
 • Podpora je určená pouze pro stávající, řádně dokončené a v katastru nemovitostí evidované rodinné domy, tj. stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty nebo obytné části statků, stavby určená pro rodinnou rekreaci, které jsou využívány pro trvalé rodinné bydlení a mají přiděleno číslo popisné nebo evidenční.
 • O podporu může žádat pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, který zde má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022.
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti (tj. všechny osoby trvale hlášené a nebo bydlící v daném rodinném domě) pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
 • Žadatel musí mít právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory není předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu. Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky nejsou na závadu.
 • Podporu lze využít i zpětně a to na stavební úpravy realizované po 12. 9. 2022.
 • Na jeden rodinný dům lze v rámci programu předložit pouze jednu žádost a to až do výše 150 tis. Kč na:
  • Zateplení fasády o min. tloušťce zateplení 200 mm, výškově pokrývající min. vytápěnou část domu – 6 000 Kč / běžný obvodový metr
  • Zateplení střechy nad všemi vytápěnými prostory domu, o min. tloušťce tepelné izolace 300 mm – 120 000 Kč / střecha bez ohledu na její skutečnou plochu
  • Zateplení stropu v celé ploše pod nevytápěnými prostory, o min. tloušťce tepelné izolace 300 mm – 50 000 Kč / strop bez ohledu na jeho skutečnou plochu
  • Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem, v celém půdorysu, o min. tloušťce tepelné izolace 120 mm – 60 000 Kč / podlaha bez ohledu na její skutečnou plochu
  • Výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech za nová, zasklená izolačním 3-sklem s tloušťkou rámu min. 70mm – 12 000 Kč / okno bez ohledu na jeho skutečnou velikost
  • Výměna vchodových dveří mezi interiérem a exteriérem za nové, s tepelně-izolační výplní a příp.
   zasklením s izolačním 2-sklem nebo 3-sklem – 18 000 Kč / dveře bez ohledu na jeho skutečnou velikost
 • Příjem žádostí o podporu probíhá od pondělí 9. ledna 2023 prostřednictvím AIS SFŽP (Agendový informační systém Státního fondu životního prostředí).
 • Pro podání žádosti je třeba mít elektronickou identitu občana, nepostačuje tzv. bankovní identita.
 • Dále je třeba mít zpracovaný Odborný posudek navrhovaných opatření a fotodokumentaci stavu před realizací prací.

V případě zájmu o pomoc s touto dotační výzvou se na nás obracejte na tel. 725 909 836, mail: nzul@mas-radbuza.cz.