MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP IV SO ORP Stod

MAP IV SO ORP Stod

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV ve správním obvodu ORP Stod

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008151

Místní akční plán vzdělávání SO ORP Stod (MAP) je partnerstvím organizací formálního i neformálního vzdělávání na území výše uvedených regionů. Cílem tohoto partnerství je prohloubení spolupráce škol a vzdělávacích organizací. Tematicky je tato spolupráce zaměřena zejména na aktivity v oblasti čtenářské i matematické gramotnosti a prohlubování principů rovných příležitostí v předškolním, základním, uměleckém i zájmovém vzděláváním. Cíle a priority MAP SO ORP Stod jsou definovány v dokumentu:

Strategický rámec MAP SO ORP Stod únor 2024- investiční priority pro období 2021-27

Strategický rámec MAP SO ORP Stod – textová část

 

Jednotlivé aktivity na daný školní rok jsou popsány v:

Akčním plánu 2023

Akčním plánu 2024

Akčním plánu 2025

 

Jednotlivé aktivity MAP jsou projednávány a schvalovány Řídícím výborem SO ORP Stod:

Seznam členů Řídícího výboru MAP SO ORP Stod

 

 

Vedoucí pracovníci škol, pedagogové či lektoři, kteří se podílejí na realizaci Místního akčního plánu SO ORP Nýřany:

Seznam odborníků působících v rámci MAP SO Stod