MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Program rozvoje venkova (PRV) > PRV 3.4 Lesnická infrastruktura

PRV 3.4 Lesnická infrastruktura

Popis opatření:

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.

Podporované aktivity:

– hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest

– obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:

1) investice, které souvisejí s výstavbou, rekonstrukcí a opravami lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení; mezi související objekty a technické vybavení patří: mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy do lesních porostů, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště, lesní skládky a veškeré bezpečnostní zařízení na lesní cestě přiměřené kategorii lesní cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky);

2) nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.);

3) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu;

4) nákup pozemku

Karta s informacemi k danému opatření.