MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP III SO ORP Stod

MAP III SO ORP Stod

(registrační  číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023010)

Místní akční plán vzdělávání SO ORP Stod (MAP) je partnerstvím organizací formálního i neformálního vzdělávání na území výše uvedených regionů. Cílem tohoto partnerství je prohloubení spolupráce škol a vzdělávacích organizací. Tematicky je tato spolupráce zaměřena zejména na aktivity v oblasti čtenářské i matematické gramotnosti a prohlubování principů rovných příležitostí v předškolním, základním, uměleckém i zájmovém vzděláváním. Cíle a priority MAP SO ORP Stod jsou definovány v dokumentu:

Jednotlivé aktivity na daný školní rok jsou popsány v:

Jednotlivé aktivity MAP jsou projednávány a schvalovány Řídícím výborem SO ORP Stod:

Vedoucí pracovníci škol, pedagogové či lektoři, kteří se podílejí na realizaci Místního akčního plánu SO ORP Nýřany:

 

 Orgány MAP III SO ORP Stod

 

Dokumenty MAP III SO ORP Stod