MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP II SO ORP Stod (2018 – 2022)

MAP II SO ORP Stod (2018 – 2022)

(registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008597)

Místní akční plán vzdělávání SO ORP Stod (MAP) je partnerstvím organizací formálního i neformálního vzdělávání na území výše uvedených regionů. Cílem tohoto partnerství je prohloubení spolupráce škol a vzdělávacích organizací. Tematicky je tato spolupráce zaměřena zejména na aktivity v oblasti čtenářské i matematické gramotnosti a prohlubování principů rovných příležitostí v předškolním, základním, uměleckém i zájmovém vzděláváním. Cíle a priority MAP SO ORP Stod jsou definovány ve:

Jednotlivé aktivity na daný školní rok jsou popsány v:

Jednotlivé aktivity MAP jsou projednávány a schvalovány Řídícím výborem SO ORP Stod:

Vedoucí pracovníci škol, pedagogové či lektoři, kteří se podílejí na realizaci Místního akčního plánu SO ORP Stod:

 

Orgány MAP II SO ORP Stod

 

Dokumenty MAP II SO ORP Stod