MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Program rozvoje venkova (PRV) > PRV 3.2 Zpracování zemědělských produktů

PRV 3.2 Zpracování zemědělských produktů

Popis opatření:

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.

Podporované aktivity:

– hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:

1) pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)

2) výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) ve vlastnictví žadatele

3) investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod

4) investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů

5) investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule apod.)

6) pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2

7) investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

8) nákup nemovitosti

Karta s informacemi k danému opatření.