MAS Radbuza > Projekty MAP

Projekty MAP

Místní akční plán vzdělávání SO ORP Nýřany a Stod (MAP) je partnerstvím organizací formálního i neformálního vzdělávání na území výše uvedených regionů. Cílem tohoto partnerství je prohloubení spolupráce škol a vzdělávacích organizací. Tematicky je tato spolupráce zaměřena zejména na aktivity v oblasti čtenářské i matematické gramotnosti a prohlubování principů rovných příležitostí v předškolním, základním, uměleckém i zájmovém vzděláváním. Cíle a priority MAP SO ORP Stod a Nýřany jsou definovány ve:

Jednotlivé aktivity na daný školní rok jsou popsány v:

Jednotlivé aktivity MAP jsou projednávány a schvalovány Řídícím výborem SO ORP Nýřany a Stod: