MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Program rozvoje venkova (PRV) > PRV 3.6 Pozemkové úpravy

PRV 3.6 Pozemkové úpravy

Popis opatření:

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě a pozemkových úprav.

podporované aktivity:

– opatření ke zpřístupnění zemědělských pozemků (mimo intravilán),

– protierozní opatření pro ochranu půdního fondu,

– vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu povrchových vod a ochraně území před záplavami, ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha (např. retenční nádrže apod.)

– opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:

1) zemní a stavební práce včetně přesunů hmot,

2) stavební materiál,

3) nákup, výsadba a zajištění zeleně,

4) zařízení staveniště,

5) nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.),

6) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu

Karta s informacemi k danému opatření.