MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Program rozvoje venkova (PRV) > PRV 3.7 Protipovodňová opatření v lesích

PRV 3.7 Protipovodňová opatření v lesích

Popis opatření:

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi.

Podporované aktivity:

– projekty na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží

– preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů

– protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh

Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje:

1) výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin

2) preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů

3) protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích – např. hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh

4) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 20% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Karta s informacemi k danému opatření.