MAS Radbuza > O nás > SCLLD 2014+

SCLLD 2014+

Strategie CLLD MAS Radbuza

Dodatek č. 3 k SCLLD – změna PR PRV v rámci přechodného období –  ZDE.

Dodatek č. 2 k SCLLD – změna územní působnosti MAS pro PO 2014-20 –  ZDE.

Evaluační zpráva ZDE.

Verze SCLLD MAS Radbuza platná od dubna 2019 je ke stažení zde ZDE.

Dodatek č. 1 k SCLLD – změna PR PRV –  ZDE.

Verze SCLLD MAS Radbuza platná do dubna 2019 je ke stažení ZDE.

Příprava SCLLD – přehled aktivit

První aktivitou, která samotný proces tvorby SCLLD MAS Radbuza zahájila, bylo veřejné projednání ke SWOT analýze území v působnosti MAS Radbuza. Toto setkání proběhlo dne 7.2.2012 v prostorách zasedací místnosti MěÚ Dobřany. Cílem tohoto setkání bylo nejenom diskutovat o pozitivech, negativech, příležitostech a ohroženích území MAS, ale také na základě této diskuse stanovit oblasti rozvoje, které by měl strategický dokument MAS Radbuza řešit. Vedle návrhu SWOT analýzy území byly definovány následující oblasti rozvoje území MAS Radbuza:

  • Zemědělství a podnikání
  • Kulturní dědictví a cestovní ruch
  • Vzdělávání a sociální problematika
  • Obnova a rozvoj obcí
  • Životní prostředí a ochrana krajiny
  • Spolková činnost

Ke každé z výše uvedených rozvojových oblastí byla ustanovena pracovní skupina, která měla společně s realizačním týmem MAS Radbuza danou oblast do strategického dokumentu dále rozpracovat. První kolo jednání pracovních skupin proběhlo v následujících termínech.

pracovní skupina Datum místo
Zemědělství a podnikání 17.10.2013 MěÚ Dobřany
Kulturní dědictví a cestovní ruch 1.10.2013 OÚ Chotěšov
Vzdělávání a sociální problematika 6.11.2013 MěÚ Stod
Obnova a rozvoj obcí 3.10.2013 OÚ Tlučná
Životní prostředí a ochrana krajiny 10.10.2013 OÚ Kozolupy
Spolková činnost 22.10.2013 Sokolovna Neuměř

Podkladem pro jednání každé z pracovních skupin byla SWOT analýza a zpracovaná situační analýza k dané rozvojové oblasti. Úkolem pracovních skupin bylo na základě těchto podkladů navrhnout témata a aktivity, které by měly být součástí strategické (tedy realizační) části SCLLD MAS Radbuza. Výstupy z jednání byly podkladem pro realizační tým při dopracování analytické části SCLLD a vytvoření návrhu strategické části.

Druhé kolo jednání pracovních skupin pak proběhlo v rámci Konference MAS Radbuza (pozvánka, prezenční listina, zápis), která se uskutečnila dne 18.11.2014 v zasedací místnosti MěÚ v Dobřanech. Na druhém jednání pracovních skupin diskutovali účastníci o vytvořeném návrhu cílů a opatření strategické části SCLLD.

Další důležitou aktivitou, jejímž cílem bylo získat data a informace o území MAS Radbuza, byla dotazníková šetření. V průběhu let 2012 – 2015 proběhla dotazníková šetření nejenom s obcemi MAS, ale i s místními podnikatelskými a neziskovými subjekty. Cílem těchto šetření bylo vytvořit přehled záměrů či projektů, které tyto subjekty a organizace v období 2014 – 2020 plánují realizovat. Výstupy těchto šetření byly využity nejenom při tvorbě cílů a opatření SCLLD, ale výrazně napomohly ke stanovení monitorovacích indikátorů k jednotlivým cílům. V období od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014 proběhlo v území MAS Radbuza dotazníkové šetření s obyvateli jednotlivých obcí. V každé obci byl osloven dostatečný počet respondentů tak, aby výstupy za každou jednotlivou obec byly dostatečně validní a reflektovaly tak dostatečně potřeby místních obyvatel. Důležitou přidanou hodnotou dotazníkových šetření byl i fakt, že prostřednictvím tohoto dotazníku se obyvatelé jednotlivých obcí mohli seznámit s MAS Radbuza a její činností. Pokud měl daný respondent zájem, tak se stal součástí databáze MAS Radbuza a je pravidelně seznamován s aktuálním děním v MAS i zván na všechny aktivity související s MAS či přípravou SCLLD. Vyhodnocení dotazníkového šetření je uvedeno ZDE.

Formulář dotazníku je stále funkční pod adresou https://docs.google.com/forms/d/1O8-t9XO5RaPfy3HT4S_A_fUJJZZNd2MLodDIyIf7x68/viewform.

V červenci 2015 došlo ke dvěma setkáním se zástupci obcí, neziskových organizací a podnikatelů z území MAS Radbuza, při kterých byly diskutovány projektové záměry jednotlivých zúčastněných subjektů s ohledem na jejich aplikovatelnost do Programových rámců jednotlivých OP v SCLLD. Tato setkání (pozvánka) proběhla v Kozolupech dne 16.7.2015 (prezenční listina) a ve Stodě dne 28.7.2015 (prezenční listina).

Výstupy ze všech výše uvedených aktivit i šetření byly podkladem pro tvorbu konečného návrhu SCLLD, který byl dne 11. ledna 2016 zveřejněn na internetových stránkách MAS k závěrečnému připomínkování. Po vypořádání jednotlivých připomínek byl návrh SCLLD předložen k projednání Výkonné radě a ke schválení Valné hromadě MAS Radbuza.

Následující tabulka obsahuje popis oslovení jednotlivých cílových skupin pro tvorbu SCLLD MAS Radbuza.

aktivita cílová skupina způsob oslovení
veřejné setkání k tvorbě SWOT analýzy (7.2.2012) Členská základna MAS, zástupci obcí, NNO a podnikatelských subjektů, veřejnost tiskové zprávy, pozvánka na internetových stránkách MAS, e-mailová rozesílka, telefonické pozvání
pracovní skupiny (říjen – listopad 2013) Zapsaní účastníci ze 7.2.2012, odborná veřejnost dle diskutovaného tématu, zástupci obcí, NNO a podnikatelských subjektů e-mailová pozvánka, telefonická pozvánka, pozvánka na internetových stránkách
regionální konference MAS Radbuza (18.11.2014) Účastníci pracovních skupin, členská základna MAS, zástupci obcí, NNO a podnikatelských subjektů a zájemci z řad veřejnosti emailový kontakt, internetové stránky MAS a mikroregionů, telefonické pozvání
dotazníková šetření s obcemi, NNO a podnikatelskými subjekty Obce, NNO, podnikatelé osobní setkání, emailový kontakt
dotazníková šetření s obyvateli obyvatelé členských obcí MAS osobní setkání, tazatelská činnost v terénu, internetové stránky MAS a obcí
elektronické připomínkování na stránkách MAS Radbuza obyvatelé obcí MAS tisková zpráva, emailová výzva

O všech probíhajících aktivitách byla široká veřejnost informována prostřednictvím elektronického Zpravodaje MAS Radbuza, ve kterém byly rovněž zveřejňovány fotografie z proběhlých akcí.