MAS Radbuza > Služba GDPR > Pro podnikatele

Pro podnikatele

Nabídka služeb GDPR a ceník pro právnické osoby a soukromě podnikající subjekty

Implementace GDPR:

Služba implementace GDPR v rámci subjektu obsahuje zejména:

 • Schůzka s kontaktní osobou v rámci organizace – majitel, manažer, jednatel, prokurista, apod. za účelem ujasnění požadavků
 • Vstupní analýzy – obecná analýza + analýza dle jednotlivých zpracovávaných agend
 • Záznamy o činnostech zpracování – v případě potřeby
 • Road mapa – přehled kroků nutných pro naplnění požadavků souladu s GDPR
 • Metodické řízení implementace pravidel GDPR (požadavky vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016)
 • Závěrečná zpráva

Výše vyjmenované služby jsou dodávány jako balíček a celková cena je stanovena individuálně podle následujících parametrů:

 1. Nachází se organizace na území MAS?
 2. Jaký je druh organizace (fyzická osoba, s.r.o., a.s, apod.)?
 3. Velikost organizace (počet zaměstnanců)?
 4. Provozuje organizace e-shop?
 5. Počet provozoven dané organizace?
 6. Zpracovává organizace i citlivá data?
 7. Má organizace mezinárodní přesah v rámci EU?
 8. Má organizace mezinárodní přesah mimo EU?

Aby mohla být stanovena cena za implementaci GDPR, je nutno kontaktovat MAS Radbuza na e-mailové adrese: gdpr@mas-radbuza.cz. Následně si náš pracovník domluví s kontaktní osobou organizace schůzku. Osobně organizaci navštíví a po prvotní konzultaci udělá finální cenovou nabídku.

Služby Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):

DPO je zkratka pro „Data Protection Officer“, což je osoba, která bude v dané organizaci zodpovědná za plnění těchto úkolů a která Vám bude poskytovat následující služby:

 • Poskytování informací a poradenství zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
 • Monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi dané organizace v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
 • Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, bude s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, tak DPO poskytne poradenství pracovníkům dané organizace, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů;
 • Spolupráce s dozorovým úřadem (ÚOOÚ);
 • DPO též bude působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů v organizaci a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.

Na základě implementace GDPR bude dle platné legislativy stanoveno, zda daná organizace musí mít i službu DPO. Cena za tuto službu je cena paušální stanovená jako měsíční poplatek za DPO a zahrnuje výše uvedené služby a bude stanovena v rámci nabídky služby implementace.

Pro organizace, které dle platné legislativy nemusí mít službu DPO, nabízíme také formou měsíčního poplatku (stanoveného individuálně) tyto služby:

 • Celoročně v pracovní dny od 9:00 do 15:00 možnost telefonických konzultací otázek týkajících se GDPR.
 • Celoročně možnost konzultovat emailem situace či problémy týkající se GDPR. V případě jednoduchých situací či problémů odpověď do druhého dne, v případě složitějších situací do 3 pracovních dnů.
 • Bulletin s aktuálními úpravami legislativy v oblasti GDPR, s často řešenými situacemi a problémy s popisem jejich řešení, příklady dobré praxe apod.
 • Doporučení a způsob aktualizace dokumentů vztahujících se ke GDPR v případě změny legislativy či jiných nařízení (skartační řád, interní předpisy apod.)

Informace ke stažení v pdf souboru.