MAS Radbuza > SCLLD > Výzvy SCLLD 2014+ > Operační program Zaměstnanost (OPZ) > OPZ 2.1 Podpora zaměstnanosti

OPZ 2.1 Podpora zaměstnanosti

Již proběhlo:

3. výzva MAS Radbuza-OPZ-Podpora zaměstnanosti (I.)
 Text výzvy

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Stanovy MAS Radbuza

Příloha č. 4 – Jednací řád Valné hromady

Příloha č. 5 – Jednací řád Výkonné rady

Příloha č. 6 – Jednací řád Dozorčí rady

Příloha č. 7 – Jednací řád Výběrové komise

Obecné dokumenty k výzvám

Pozvánka seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele

Prezenční listina

Seznam podaných Žádosti o podporu do 3. výzvy

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí v rámci 3. výzvy

Pozvánka seminář pro příjemce

Prezentace pro příjemce 3. výzva

 Podporované aktivity v rámci opatření:

* Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnánízahrnuje realizaci činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází včetně podpory mezinárodní pracovní mobility; dále s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly; poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí; sdílené zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentur práce;

* Poradenské a informační činnosti a programyrealizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání; příprava k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (za možného využití profilace uchazečů o zaměstnání a targetingu), podpora JOB klubů, řízené poradenství ke změně kvalifikace;

* Rekvalifikace podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování.

*Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (např. čtenářská gramotnost, numerická gramotnost či rozvoj digitálních kompetencí apod.)

*Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností – veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní pracovní mobility;

* Motivační aktivityaktivity zaměřené na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení pracovních návyků;

* Pracovní rehabilitacepodpora souvislé činnosti zaměřené na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením;

* Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti – v souladu s aktuálními potřebami trhu práce, včetně podpory principů sociální ekonomiky;

* Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce – s cílem usnadnění přístupu cílových skupin k hlavní formě podpory v této investiční prioritě – zejména podpora zapracování, dopravy, ubytování a stravování účastníků, péče o závislé osoby, zvyšování finanční gramotnosti a prevence předlužení a další doprovodné sociální aktivity umožňující začlenění podpořených osob na trh práce. Tyto aktivity jsou dostupné podpořeným osobám pouze po dobu jejich účasti na projektu, resp. po dobu trvání hlavní formy podpory v rámci projektu;

Karta s informacemi s danému opatření.