MAS Radbuza > Projekty MAP > MAP SO ORP Nýřany

MAP SO ORP Nýřany

(registrační  číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008596)

Místní akční plán vzdělávání SO ORP Nýřany (MAP) je partnerstvím organizací formálního i neformálního vzdělávání na území výše uvedených regionů. Cílem tohoto partnerství je prohloubení spolupráce škol a vzdělávacích organizací. Tematicky je tato spolupráce zaměřena zejména na aktivity v oblasti čtenářské i matematické gramotnosti a prohlubování principů rovných příležitostí v předškolním, základním, uměleckém i zájmovém vzděláváním. Cíle a priority MAP SO ORP Nýřany jsou definovány ve:

Jednotlivé aktivity na daný školní rok jsou popsány v:

Jednotlivé aktivity MAP jsou projednávány a schvalovány Řídícím výborem SO ORP Nýřany: