MAS Radbuza > Místní akční skupina > SCLLD 2014+ > SWOT analýza území

SWOT analýza území

MAS Radbuza provedla SWOT analýzu svého zájmového území

Dne 7.2.2012 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu v Dobřanech setkání, jehož cílem bylo určit priority rozvoje území MAS Radbuza. Setkání se zúčastnilo téměř třicet lidí. Jednalo se o zástupce samosprávy, neziskových organizací, podnikatelů a aktivních občanů, kteří se zapojili do plánování dalšího rozvoje svého regionu.

Během setkání účastníci postupně definovali silné stránky a slabé stránky území MAS. Z této diskuse vyplynula témata, kterými se budou členové i management místní akční skupiny dále zabývat. Největší důraz byl účastníky v diskuzi kladen na zachovalý charakter tradiční vesnice, množství kulturních památek a jejich stav, kulturní vyžití a spolkovou činnost a v neposlední řadě na zlepšování občanské vybavenosti a služeb.

   Na závěr setkání bylo ustanoveno šest pracovních skupin, jejichž názvy vychází z oblastí zájmu určených diskuzí. Byly vytvořeny následující pracovní skupiny:

1) Zemědělství a podnikání;

2) Kulturní dědictví a cestovní ruch;

3) Vzdělávání a sociální problematika;

4) Obnova rozvoj obcí;

5) Životní prostředí a ochrana krajiny;

6) Spolková činnost.

Činnost těchto pracovních skupin byla zahájena v druhé polovině roku 2013 a jejich cílem bylo určit postupy a aktivity, které by MAS v rámci daných témat měla realizovat. Konečným výstupem plánování MAS Radbuza byla komplexní strategie rozvoje území na období 2014 až 2020.

Prezenční listina z jednání ZDE.

Tisková zpráva ke stažení ZDE.