MAS Radbuza > Úvodní slovo lektorky Mgr. Michaely Hlaváčové k metodě CLIL

Úvodní slovo lektorky Mgr. Michaely Hlaváčové k metodě CLIL

CLIL neboli Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení. Jedná se o jednu z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání.

CLIL má mnoho podob realizací, pro první stupeň jsou velmi vhodné tzv. jazykové spršky (language showers). Jedná se o krátké aktivity, které jsou zařazené do výuky vybraného předmětu a které mají za cíl předat obsah předmětu ve vybraném cizím jazyku, v našem případě anglickém.

CLIL je možné začít uplatňovat ve výuce již od první třídy s běžným počtem žáků, není zapotřebí žádné předešlé jazykové vybavenosti žáků. Před začátkem implementace CLILu je vhodné informovat nejen vedení školy, ale zejména i rodiče a popsat jim, o co se bude jednat a jak bude výuka vypadat. Stejně tak žákům je zapotřebí vysvětlit, proč se bude část hodiny odehrávat v cizím jazyku. Žákům může trvat delší dobu, než získají jistotu, ztratí obavy a strach. Systematickým zařazováním CLILu, formativním přístupem, užíváním různých strategií a aktivit se žáci přestanou jazyka obávat a bude pro ně CLIL potěšením.

Při plánování hodiny je nutné myslet na dva cíle – jazykový a obsahový, tj. co chceme, aby žáci ovládali na konci hodiny v jazykové rovině, a co z obsahu. Nemělo by se jednat o překlady, odučení obsahu česky a následně téhož v cizím jazyku a naopak, stejně tak se nejedná pouze o výuku slovíček. Obsah a jazyk integrujeme a cizí jazyk je nástrojem pro předání obsahu.

Nedílnou součástí CLILu je scaffolding neboli lešení, což je soubor prostředků a strategií, které pomáhají žákovi v překonávání bariér v učení a pomáhají při dosahování stanovených cílů. Proto je vhodné do výuky s CLILem zařazovat různorodé aktivity, používat reálné předměty, obrázky, videa atd., různé strategie tak, aby byl obsah předmětu v cizím jazyku co nejvíce přiblížen a byl co nejvíc uchopitelný pro žáky.

Metodické listy, které jsou zde k dispozici, obsahují nejen naformulované obsahové a jazykové cíle, ale i přehled slovní zásoby, kterou budou žáci potřebovat při aktivitách, scaffolding v podobě jazykových obratů, popis celé jazykové spršky v jednotlivých krocích. Dále je zde zásobník obrázků připravených přímo k tisku a rozstřihání, pracovní listy či různé karty pro práci ve dvojici apod.